Sponsoring
Wij accepteren alleen een financiële ondersteuning als daar geen verplichtingen uit voortkomen voor de onderwijsinhoud en de leerlingen of ouder/verzorgers daar geen gevolgen van ondervinden. Het ‘Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, met gedragsregels omtrent sponsoring, is beschikbaar ter inzage bij het secretariaat van IVO Deurne en is te downloaden via de button hiernaast.