Aansprakelijkheidsverzekering
Wij beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. De leerlingen, personeel en vrijwilligers van IVO Deurne zijn daarmee verzekerd van dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. We hechten er waarde aan te vermelden dat de school niet zonder meer aansprakelijk is voor alles wat tijdens schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wij hebben pas een schadevergoedingsplicht als er sprake is van verwijtbaar gedrag.

In geval van (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen, is de school niet aansprakelijk. Leerlingen dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun gedragingen, mits ze ouder zijn dan 14 jaar. Indien ze jonger zijn dan 14 jaar, zijn de ouders/verzorgers verantwoordelijk. Dit geldt ook tijdens door school georganiseerde activiteiten.

We stellen ons niet aansprakelijk voor beschadigingen aan persoonlijke eigendommen (kleding, fiets, bril enz.) noch verlies of diefstal hiervan, ook niet als deze zijn opgeborgen in een kluisje.

Reisverzekering
Wij hebben een doorlopende schoolgroepsreisverzekering, waardoor deelnemers aan schoolreizen en buitenlandse reizen zijn verzekerd tegen personen- of zaakschade. De polisvoorwaarden van alle verzekeringen zijn ter inzage beschikbaar bij de schooladministratie. Indien ouders/verzorgers de dekking van de verzekering onvoldoende vinden, kunnen ze hun kind(eren) op eigen initiatief bijverzekeren.

Voor andere of hogere vergoedingen aanvaardt de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs geen aansprakelijkheid.

Schoolongevallenverzekering
Wij beschikken over een schoolongevallenverzekering, waardoor de gevolgen van een ongeval op school gedekt zijn. Dit geldt ook voor de reis van en naar school (uitsluitend de kortste route) en activiteiten buiten school, mits in schoolverband en onder toezicht. Schade aan kleding, brillen, brommers e.d., als gevolg van een ongeval, worden niet gedekt door deze verzekering.