Klachtenregeling OMO
Heb je een klacht over gedragingen of beslissingen van personeel, de schoolleiding of bestuursleden van IVO Deurne? Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen klachten indienen op basis van de klachtenregeling, opgesteld door de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Wij streven naar een zorgvuldige behandeling van klachten, zowel voor het belang van de betrokkenen als van de school.

Algemene klachtenregeling
Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie, omdat het bestuur zodoende signalen krijgt die kunnen helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en de gang van zaken op school. Een klacht wordt in behandeling genomen op basis van de klachtregeling, nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
In het ‘Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken’ is de procedure vastgesteld voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen, alsmede examenzaken.

Reglement ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
Wij streven naar een prettig schoolklimaat en een plezierige omgang binnen onze organisatie op basis van bovenstaande reglement, opgesteld door de Raad van bestuur van OMO. De vereniging heeft een klachtencommissie geformeerd voor klachten omtrent en ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie.

Bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn via deze pagina te downloaden op de website van OMO.