Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen

De cijfers van het overgangsrapport zijn het gemiddelde van de cijfers van de rapporten van de periode 1 t/m 4, afgerond op een heel cijfer. Eén verliespunt wordt toegekend aan een overgangscijfer 5. Twee verliespunten worden toegekend aan een overgangscijfer 4. Drie verliespunten worden toegekend aan een cijfer lager dan 4. Leerlingen die niet aan de normen voldoen, worden in de rapportvergadering besproken.

Overgangsnormen leerjaar 1 naar leerjaar 2 

1 basis- naar 2 basisgerichte leerweg
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 basisberoepsgerichte leerweg als:

 • Maximaal 2 verliespunten in het vakkenpakket zijn behaald.

1 basis- naar 2 kadergerichte leerweg 
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 kaderberoepsgerichte leerweg als:

 • Het tweede halfjaar 3 vakken (wiskunde, Nederlands en Engels) op kaderniveau gevolgd zijn en minimaal een 6,5 voor elk van deze vakken is behaald.
 • Het gemiddelde van de andere vakken is, niet afgerond, minimaal een 7.

1 kaderberoeps- naar 2 kaderberoepsgerichte leerweg
Een leerling is bevorderd naar leerjaar 2 basisberoepsgerichte leerweg als:

 • Maximaal 2 verliespunten in het vakkenpakket zijn behaald.

Overgangsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 
De leerling heeft maximaal 2 verliespunten in het vakkenpakket. De leerling heeft voor de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij of mens & natuur (afhankelijk van de gekozen sector) samen minimaal 24 punten (berekend op basis van de niet-afgeronde cijfers).

Overgangsnormen leerjaar 3 naar leerjaar 4  
Leerjaar 3 en 4 vormen samen de afsluiting van het Vmbo. Wanneer een leerling niet voldoet aan de overgangsnormen neemt het docententeam een besluit over het vervolg van de studieloopbaan van de leerling. Dit besluit komt tot stand op grond van cijfers, competenties en gesprekken van de mentor met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling. Indien nodig wordt de schooldecaan geraadpleegd en kan van een onderzoek gebruik gemaakt worden ter onderbouwing van het advies. Ook bijzondere omstandigheden worden hierbij meegewogen (bijv. ziekte).
Overgangsnormen:

 • De leerling heeft maximaal 2 verliespunten in het vakkenpakket van leerjaar 4. Bij het examen telt het cijfer voor het beroepsgerichte programma voor twee.
 • De leerling heeft voor de vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, het sectorvak (biologie/economie of nask) en het beroepsgerichte vak (dit laatste vak telt dubbel)  samen minimaal 36 punten (berekend op basis van de niet-afgeronde cijfers).  Voor het vak Nederlands moet tenminste het cijfer 5,0 behaald zijn.
 • Ckv is met een voldoende afgerond.
 • Handelingsdelen (zie hiervoor het PTA) zijn met een voldoende afgerond.

Opties wanneer niet voldaan wordt aan de overgangsnormen:

 • Plaatsing in een volgend leerjaar met een taak, extra opdracht of aanvullende werkzaamheden.
 • Plaatsing in het volgend leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg (alleen mogelijk voor kaderberoepsgerichte leerlingen).
 • Doorgaan in een leerwerktraject (alleen voor basisberoepsgericht) als diplomeerbaarheid niet haalbaar is.
 • Veranderen van sector/examenprogramma en opnieuw beginnen, alleen van toepassing in  leerjaar 3.
 • Doubleren.
 • Maatwerktraject.