Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Leerlingbegeleiding - Vormen van begeleiding

Vormen van begeleiding

Leerlingbegeleiding bestaat uit diverse activiteiten die tot doel hebben de leerling te ondersteunen in zijn ontwikkelingsproces en hem te begeleiden bij het leerproces, bij studie- en beroepskeuze en –indien nodig- specifieke begeleiding te geven. Deze begeleiding vindt binnen onze school plaats op verschillende niveaus van zorg:

Zorgniveau 1 - Begeleiding door de klassenmentor. Lees meer.
Zorgniveau 2 - Begeleiding door het zorgteam. Lees meer.

Opvoeding en ondersteuning
Voor leerlingen die met persoonlijke problemen kampen of speciale aandacht vragen, heeft de school de mogelijkheid om een gezins- en jongerencoach via Centrum Jeugd en Gezin in te schakelen. Deze heeft de taak leerlingen, ouders en docenten te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zowel ouders, docenten als leerlingen kunnen ondersteuning vragen. Aanmelding gebeurt via het zorgteam.  De gezins- en jongerencoach, werkzaam binnen onze instelling, is de heer W. Dorssers.

Interne rebound
Het is mogelijk dat leerlingen tijdelijk uit het regulier onderwijs geplaatst worden in de interne rebound met het doel binnen een zo’n kort mogelijke periode weer terug geplaatst te worden in het reguliere onderwijs.

Leerwegondersteuning (LWOO)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die het niveau van een bepaalde leerweg in het Vmbo aankunnen, maar extra ondersteuning nodig hebben om uiteindelijk het diploma te halen. Door de toekenning van leerwegondersteuning aan leerlingen kunnen we kleinere klassen maken. De leerlingen krijgen tijdens de les meer aandacht en er is meer begeleiding mogelijk. Deze begeleiding richt zich veelal op het herstellen en versterken van het gevoel van eigenwaarde en het vergroten van het zelfvertrouwen. De mentor bewaakt dit en bespreekt dit met ouders en leerkrachten. Er wordt bij de begeleiding ook aandacht gegeven aan speciale problematieken.

Maatwerkuur (MWU)
In leerjaar 1 en 2 zijn zogenaamde maatwerkuren op het rooster gezet. Tijdens een maatwerkuur (onder lestijd) worden leerlingen in kleine groepen extra begeleid op een gebied of vak waarin ze ondersteuning nodig hebben. Criterium kan een onvoldoende cijfer voor een vak zijn, achterstand bij rekenen of taal of vanwege problemen met het studerend lezen. Soms kunnen leerlingen tijdens het maatwerkuur huiswerk maken. Per periode wordt door de mentor en docenten gekeken, welke leerlingen voor een maatwerkuur in aanmerking komen. Uiteraard kan een leerling ook zelf aangeven extra ondersteuning te willen, bijvoorbeeld na een tijd ziek te zijn geweest of onzekerheid bij een bepaald vak.