Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - De school - Historie

Historie

Het Hub van Doornecollege is in 1972 ontstaan door een fusie tussen de Ambachtschool en de Lagere Landbouwschool. Deze laatste werd in 1927 gesticht. De Ambachtschool verzorgde vanaf 1950 beroepsonderwijs voor houtbewerking, metaal en textiel. Na deze fusie ontstond de Dr. Hub van Doorneschool. In 1968 werd het 4-jarig “Lager Technisch Onderwijs” (LTS) ingevoerd. In 1992 werd ‘LTS’ veranderd in Voorbereidend Beroeps Onderwijs (VBO) en Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs (IVBO). 

Op 1 augustus 1997 kwam na fusie van het Peellandcollege, de Bernard Alfrink Mavo, Elkervoorde en de Dr. Hub van Doorneschool de “Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne” (IVO-Deurne) tot stand.

In de jaren tot 2006 werden vanuit de voormalige VBO-scholen twee deelscholen voor Vmbo gevormd, het Alfrinkcollege en het Hub van Doornecollege. Het Alfrinkcollege leidt op voor de gemengde- en theoretische leerweg, het Hub van Doornecollege voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. In 2004 werd met de oprichting van deelschool de Sprong (praktijkonderwijs) IVO-Deurne voltooid tot een brede instelling voor Voortgezet Onderwijs. Een nieuwe episode is nu in gang gezet. Na de oplevering van het nieuwe schoolgebouw van het Hub van Doornecollege in april 2010, is ook de fysieke afronding van het onderwijsvierkant een feit. Aan de Vloeieindsedreef is een ultramodern gebouw verrezen waarin leerlingen leren en werken aan een loopbaan binnen het Vmbo/Mbo.

Identiteit

Het Hub van Doornecollege is een katholieke school. Leerlingen komen in contact met de christelijke levensvisie en traditie. Maar ook leerlingen die buiten deze traditie zijn opgegroeid, zijn op onze school welkom. Naast goed onderwijs wil de school een maatschappelijke en levensbeschouwelijke vorming bieden, die leerlingen in staat stelt op een verantwoorde en zinvolle manier hun leven in te richten, respectvol om te gaan met anderen en zich in te zetten voor een betere wereld.

Typering

Het Hub van Doornecollege is een school voor basisberoepsgericht onderwijs in het Vmbo. In de eerste twee leerjaren wordt algemene vorming aangeboden; de leerling volgt veel verschillende vakken. Voorbereiding op een beroep is een belangrijk onderdeel van het programma. Aan het einde van leerjaar 2 wordt gekozen voor één van de sectoren economie, groen, techniek en zorg/welzijn. Het Hub van Doornecollege heeft al deze sectoren in huis. Goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Een goede sfeer binnen een veilige omgeving is daarvoor noodzakelijk. Daarom volgen we de leerlingen niet alleen op hun schoolprestaties, maar onze aandacht gaat ook uit naar het welbevinden van de leerling op school en “het zich thuis voelen in de klas”. In dit proces is een belangrijke taak weggelegd voor de klassenmentor en de docenten uit de eigen kerngroep.