Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Ouders - Ouderraad

Ouderraad

Het Hub van Doornecollege heeft een actieve ouderraad. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders. Ze probeert zoveel mogelijk ouders te betrekken bij het schoolgebeuren. Ouders kunnen zich inzetten bij diverse schoolactiviteiten. Een belangrijke taak waar de ouderraad zich mee bezig houdt, is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de medezeggenschapsraad over onderwerpen die voor de ouders en natuurlijk hun kinderen van belang zijn. Anders dan een medezeggenschapsraad is de ouderraad niet verplicht. De rol van de ouderraad is dan ook minder formeel van aard. Dat betekent echter niet dat de ouderraad minder belangrijk is.
In algemene zin fungeert de ouderraad als een soort van klankbord voor de directie. De ouderraad wil met andere woorden een verbindingsschakel zijn tussen school, schoolbestuur/-directie, ouders en leerlingen.
 
De Ouderraad en de schoolleiding vinden het belangrijk te weten wat er bij ouders en leerlingen leeft. Pas dan kan de school optimaal functioneren als spreekbuis en klankbord.
De directeur wordt altijd uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de ouderraad en is ook altijd aanwezig. Schoolorganisatie, boekenpakketten, lesuitval, leerling-activiteiten, ouderbijdrage, de opvoeding van jeugdigen, de eisen die het onderwijs aan kinderen stelt, de wijze waarop docenten en ouders samenwerken, het zijn allemaal onderwerpen waarover ouders met ouders en met de schoolleiding van gedachten kunnen wisselen.

Leden van de Ouderraad worden uitgenodigd bij belangrijke activiteiten. Het is ook gebruikelijk dat één of meerdere ouders uit de Ouderraad de ouders vertegenwoordigen in de Medezeggenschapsraad (MR) van de instelling. De mogelijkheden tot inspraak kunnen dus heel ver gaan. De Ouderraad bestaat uit ongeveer 20 leden, vier of vijf ouders per leerjaar.
De Ouderraad vergadert vijf keer per schooljaar. Heeft u zin en tijd om de Ouderraad te versterken? Wilt u graag dat uw mening gehoord wordt in het overleg met de schoolleiding? Wilt u nauw bij de school van uw zoon of dochter betrokken zijn? U bent van harte welkom.

De ouderraad wil de achterban vertegenwoordigen. Deze achterban bent u. Indien u een onderwerp in de ouderraad besproken wilt hebben dan horen wij graag van u. Wilt u lid worden van de ouderraad of een keer een vergadering bijwonen? Of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren aan de ouderraad? In alle gevallen kunt u contact met ons opnemen via een e-mail naar:  hc_ouderraad@ivo-deurne.nl

De vergaderingen van de ouderraad vinden plaats op de volgende data:

25 september 2018
4 december 2018
19 maart 2019
21 mei 2019