Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Stages

Stages

Het bezoeken van bedrijven en instellingen is een praktische invulling van het onderwijs. Op een stageplek ervaart de leerling in de praktijk wat hij in de theorie heeft geleerd. Ervaring opdoen in stage betekent ook ervaring opdoen met het werken in een andere omgeving, samenwerken met andere mensen, het leren kennen van de wereld buiten de school. We kennen maatschappelijke stage en beroepsvoorbereidende stage.

Beroepsvoorbereidende stage

In de loopbaan van een jongere is de voorbereiding op het beroep of een vervolgstudie  een wezenlijk onderdeel. De ene leerling is er vroeger aan toe dan de andere, maar voor elke leerling komen de vragen ‘Wat wil ik graag?, Waar ben ik goed in?, Wat moet ik doen om mijn doel te bereiken?’een keer aan de orde. Om op de vele vragen die een leerling zichzelf stelt een antwoord
te vinden is een beroepsvoorbereidende stage zeer leerzaam. Door beroepsvoorbereidende
stage worden ‘beelden’ getoetst aan de werkelijkheid. Het maken van juiste keuzes wordt daardoor versterkt, de kans op teleurstelling vanwege een verkeerde keuze neemt aanzienlijk af. Aanvankelijk verkent de leerling de beroepenwereld via snuffelstages (een dag) en blokstages (enkele dagen aaneengesloten). In de hogere leerjaren wordt waar mogelijk gebruik gemaakt
van lintstages (elke week een vaste dag op stage). U treft bij de verschillende kerngroepen informatie aan over de wijze waarop wordt deelgenomen aan beroepsvoorbereidende stage.

Maatschappelijke stage

De wereld wordt beter van ‘een ander helpen zonder eigenbelang’. Ons onderwijs wil bevorderen dat jongeren zich al vroeg verdiepen in de bijdrage die ze kunnen leveren aan het welzijn van anderen. Vrijwilligerswerk, in alle mogelijke soorten en variaties, is een zeer belangrijk sociaal bindmiddel in onze maatschappij. Maatschappelijke stage, het woord zegt het al, laat leerlingen ervaren wat het kan betekenen je in te zetten als vrijwilliger, je belangeloos op te offeren voor anderen die van hulp afhankelijk zijn. De inzet voor maatschappelijke stage is niet in alle leerjaren hetzelfde. U treft meer informatie aan bij de verschillende kerngroepen.

Stagebureau

Ons stagebureau werkt ten dienste van de beroepsvoorbereidende stage. Het heeft tot doel voor de leerlingen een optimale afstemming te bereiken tussen ons onderwijs en de bedrijven en instellingen in onze regio. Het stagebureau werft bedrijven en instellingen, onderhoudt met hen de contacten en bemiddelt bij de vraag van vakdocenten naar stageplekken voor hun leerlingen.

Ons stagebureau is bereikbaar onder:

Stagebureau IVO-Deurne
Vloeieindsedreef 1
Postbus 19
5750 AA Deurne
Telefoon 0493-353470
E-mail: stagebureau@ivo-deurne.nl


Stagemakelaar

De stagemakelaar is de bemiddelaar ten dienste van de maatschappelijke stage en werkt vanuit de Stichting Welzijn Deurne, onder verantwoordelijkheid van de Gemeente Deurne. De tagemakelaar is te bereiken onder:

Stichting Welzijn Deurne, Tramstraat 2
Postbus 101, 5750 AC Deurne
Telefoon 0493-352500
Fax 0493-352515
E-mail: info@welzijndeurne.nl