Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Klik hier voor de schoolregels
loopbaandossier
Hub van Doornecollege - Onderwijs - Kerngroepen - Onderbouw - Speerpunten

Kerngroep onderbouw – leerjaar 1 en 2 BB

Speerpunten

Een belangrijke ontwikkeling binnen onze kerngroep is het samengaan van leerjaar 1 en 2. De activiteiten die plaatsvinden zijn gericht op verbetering van de doorlopende leer- en zorglijn van leerjaar 1 naar 2. Inhoudelijke thema’s die daarbij van belang zijn: het pedagogisch klimaat, de doorontwikkeling van Loopbaanleren en een doorlopend curriculum voor de leerlingen. Nieuwe eisen die de overheid stelt, worden daar aan toegevoegd, denk met name aan het versterken van de basisvaardigheden Taal en Rekenen. Naast inhoudelijke aspecten zal er het komende jaar ook geïnvesteerd worden in de teamontwikkeling die van essentieel belang is om goed onderwijs en adequate begeleiding te kunnen bieden.

Competentiegericht Onderwijs
We zijn al enige tijd bezig met het aanleren van competenties. O.a. plannen en organiseren, samenwerken en presenteren. Door de afname van reflectiegesprekken wordt een eerste nulmeting gemaakt. Voortgangsgesprekken meten de groei van de competentievaardigheden van de leerling. Hierin worden vervolgafspraken gemaakt hoe de leerling zich verder kan verbeteren. Competentiegericht leren en het aanleren van de competentievaardigheden blijft een proces van ontwikkeling en verbetering. In de komende jaren zal hier de nodige aandacht naar uitgaan. En de ontwikkelingen blijven niet blijven stilstaan. Het doel is om te komen tot een alles omvattend portfolio voor de leerling, waarin zijn competentievaardigheden worden bijgehouden en ook de begeleiding om tot een goede sectorkeuze te komen.

Loopbaanleren
Leerjaar 1, de brugklas, vormt de brug van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs. De introductieweken voor 1e jaars zorgt er voor dat leerlingen en docenten elkaar snel leren kennen maar ook dat leerlingen kennis maken met de nieuwe vakken, studievaardigheden en het gebouw leren kennen. In de lessen LOB (Loopbaanoriëntatie –en begeleiding) komen vragen aan de orde als: Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In leerjaar 2 ligt de nadruk meer op het kiezen van de juiste sector.

Taal- en rekenbeleid
Leerlingen worden getest op hun taal-en rekenvaardigheden. De testresultaten laten zien op welk niveau de school, klas maar ook de individuele leerling staat. In de brugklas is het streven om het 1F-niveau te halen en aan het einde van het Vmbo het 2F-niveau dat aansluit op het Mbo-startniveau. De metingen worden bovendien gebruikt voor aanpassing van het taal- en rekenbeleid. Daarnaast krijgen leerlingen met een taal- en/of rekenachterstand extra begeleiding om aan bovenstaand niveau te voldoen om leerlingen voor te bereiden op bereiken niveau 2F. De Taalkr8cht- en Rekenkr8cht-programma’s ondersteunen de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen.

Maatschappelijke stage
De wereld wordt beter van ‘een ander helpen zonder eigenbelang’. Ons onderwijs wil bevorderen dat jongeren zich al vroeg verdiepen in de bijdrage die ze kunnen leveren aan het welzijn van anderen. Vrijwilligerswerk, in alle mogelijke soorten en variaties, is een zeer belangrijk sociaal bindmiddel in onze maatschappij. Maatschappelijke stage, het woord zegt het al, laat leerlingen ervaren wat het kan betekenen je in te zetten als vrijwilliger, je belangeloos op te offeren voor anderen die van hulp afhankelijk zijn.
In leerjaar 2 gaan leerlingen 30 uur op maatschappelijke stage. Deze stage is nooit betaald en wordt uitgevoerd buiten de schooltijd van de leerling en gerelateerd aan het niveau van de opleiding.
Meestal vindt de maatschappelijke stage buiten de school plaats maar soms komen ook werkzaamheden op school in aanmerking als stage (uitgezonderd corvee). Een verklaring over het aantal uren, aard van het werk en de waardering voor de wijze waarop de stage is ingevuld, wordt getekend door een daartoe aangewezen persoon binnen de organisatie.