Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingbegeleiding - Vormen van begeleiding

Vormen van begeleiding

Leerlingbegeleiding bestaat uit diverse activiteiten die tot doel hebben de leerling te ondersteunen in zijn ontwikkelingsproces en hem te begeleiden bij het leerproces, bij studie- en beroepskeuze en –indien nodig- specifieke begeleiding te geven. Deze begeleiding vindt binnen onze school plaats op verschillende niveaus van zorg:

Zorgniveau 1 - Begeleiding door de klassenmentor. Lees meer.
Zorgniveau 2 - Begeleiding door het zorgteam. Lees meer.

Opvoeding en ondersteuning
Voor leerlingen die met persoonlijke problemen kampen of speciale aandacht vragen, heeft de school de mogelijkheid om een gezins- en jongerencoach via Centrum Jeugd en Gezin in te schakelen. Deze heeft de taak leerlingen, ouders en docenten te ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen. Zowel ouders, docenten als leerlingen kunnen ondersteuning vragen. Aanmelding gebeurt via het zorgteam. De gezins- en jongerencoach, werkzaam binnen onze instelling, is de heer W. Dorssers.

Interne rebound
Het is mogelijk dat leerlingen tijdelijk uit het regulier onderwijs geplaatst worden in de interne rebound met het doel binnen een zo’n kort mogelijke periode weer terug geplaatst te worden in het reguliere onderwijs.

Leerlingbegeleiding en leerwegondersteuning (LWOO)
Voor leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning is extra begeleiding georganiseerd. Er wordt voor iedere leerling met een LWOO-indicatie een handelingsplan gemaakt. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning binnen de kerngroep. De begeleiding richt zich veelal op het herstellen en versterken van het gevoel van eigenwaarde en het vergroten van het zelfvertrouwen. Ook wordt specifiek gekeken naar de problematiek van elk kind.