Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Leerlingbegeleiding - Mentoren

Mentoren
a1a Dhr. P. Seuren/Dhr. R. Bloks
a1b Dhr. M. Vos
a1c Dhr. J. de Wit
a1d Mw. J. Jansen
a1e Dhr. J. Roffelsen
a1f Mw. A. Jetten/Mw. R. Vugs
   
a2a Mw. I. van der Dussen/Mw. M.van Zeelandt
a2b Dhr. N. Swinkels
a2c Dhr. M. Stabel/Dhr. J. Hunnekens
a2d Mw. M. van Eekelen
a2e Mw. E. Otterspoor/Mw. C. van Diesbergen
a2f Dhr. B. van der Wijst/Mw. N. Raterink
   
a3a Mw. A. Versleijen
a3b Mw. J. Schellens
a3c Dhr. J. Meulendijks
a3d Dhr. K. Bouwmans
a3e Dhr. B. Imandt
a3f Dhr. H. Sloots
   
a4a Dhr. H. van der Burgt
a4b Dhr. J. Cornelissen/Mw. L. Hendriks
a4c Dhr. J. van der Wielen
a4d Dhr. H. Heuts
a4e Dhr. H. Geenen