Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - De school - Historie

Historie

In 1997 ontstond door een scholenfusie de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, met daarin 3 deelscholen. Deelschool Alfrinkcollege is daarbij ontstaan door integratie van de voormalige scholen Elkervoorde en de Bernard Alfrink MAVO. Beide scholen hebben een rijke geschiedenis; een groot gedeelte van de Deurnese bevolking heeft er onderwijs gevolgd. In augustus 2003 is daar de vierde school, praktijkschool “De Sprong”, aan toegevoegd. Vanaf 1 augustus 2006 wordt op het Alfrinkcollege het onderwijs verzorgd voor de kaderberoepsgerichte leerweg, de theoretische leerweg en de gemengde leerweg. Dit onderwijs wordt aangeboden in alle sectoren (Economie, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn) v.a. schooljaar 2011-2012 hebben de leerlingen van de bovenbouw kaderberoeps-gerichte leerweg les in het Hub van Doornecollege. Deze keuze is gemaakt omdat juist deze school optimaal is ingericht voor de beroepspraktijk waarop de lessen van de kaderberoeps-gerichte leerling voor een groot deel zijn afgestemd. Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt  er gestart met Mavo en Mavo-kans-klassen in leerjaar 1.

Identiteit

Deelschool Alfrinkcollege is een katholieke school. In de lessen levensbeschouwelijke vorming wordt een relatie gelegd met andere visies op dit gebied: ook leerlingen die buiten de katholieke traditie zijn opgegroeid, zullen zich op onze school thuis voelen. Naast goed onderwijs wil de school een maatschappelijke en levensbeschouwelijke vorming bieden, die leerlingen in staat stelt op een verantwoorde en zinvolle manier hun leven in te richten, respectvol om te gaan met anderen en zich in te zetten voor een betere wereld.

Typering

Het Alfrinkcollege is een school voor Mavo. In de eerste twee leerjaren worden de vakken van de basisvorming onderwezen. Gedurende deze periode wordt gekeken welke leerweg het beste bij een leerling past: Havo, Mavo of  kaderberoepgerichte leerweg. Goed onderwijs staat hoog in ons vaandel. Een goede sfeer binnen een veilige omgeving is daarvoor noodzakelijk. Dus volgen we de leerlingen niet alleen op hun schoolprestaties, maar gaat onze aandacht ook uit naar het welbevinden van de leerling op school en op ‘het zich thuis voelen in de klas’. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen is er een belangrijke rol weggelegd voor de klassenmentor en de docenten uit de eigen kerngroep o.l.v. de kerngroepleider.