Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud  |  Webprint Portal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Reglementen en statuten

Reglementen en statuten

Managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs
Het managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector/algemeen directeur.

Reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs
Het reglement voor de raden van advies Ons Middelbaar Onderwijs regelt de relatie tussen de rector/algemeen directeur en de raad van advies.

Medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs
Het medezeggenschapsreglement Ons Middelbaar Onderwijs regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.

Privacyreglement Ons Middelbaar Onderwijs
In dit reglement staat weergegeven op welke wijze binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens de persoonsgegevens worden verwerkt. Het privacyreglement is op te vragen op het instellingssecretariaat.

Het Leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen zijn specifiek vastgelegd in het leerlingenstatuut. Klik hier voor het leerlingenstatuut.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt  gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. Het reglement is op te vragen op het instellingssecretariaat.

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. Het reglement is op te vragen op het instellingssecretariaat.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen. De klachtenregeling is op te vragen op het instellingssecretariaat of via www.omo.nl.