Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Zorg en begeleiding - Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de meeste kinderen is het reguliere onderwijs de beste plek, want dit biedt de beste voorbereiding op een vervolgopleiding, meedoen in de samenleving en zelfredzaamheid. Als het echt nodig is, kunnen kinderen naar het speciaal onderwijs. De ontwikkeling van het kind en de ondersteuning die het daarbij nodig heeft, vormt in het regulier en speciaal onderwijs het uitgangspunt.

Met de invoering van de wet Passend Onderwijs wordt de organisatie en de bekostiging van onderwijs aan  kinderen die extra ondersteuning nodig hebben veranderd. De basisschool kan niet meer rechtstreeks verwijzen naar een speciaal voortgezet onderwijsschool. Ook de Leerling Gebonden Financiering (LGF), de zogenaamde ‘rugzak’,  stopt met de invoering van deze wet.

Gelukkig heeft IVO-Deurne rondom de opvang van leerlingen ruime ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. We zijn er ons terdege van bewust dat als een leerling niet naar een van de deelscholen van IVO-Deurne kan, hij naar een school elders moet reizen. Dit betekent extra reistijd en het missen van de contacten van medeleerlingen uit dezelfde woonomgeving. Vandaar dat wij er naar streven zoveel mogelijk leerlingen binnen school op te vangen. Als I VO-Deurne geen of onvoldoende mogelijkheden tot ondersteuning ziet om een leerling binnen een van de deelscholen op te vangen, wordt deze leerling doorverwezen naar een reguliere school die de specifieke extra ondersteuning wel kan bieden of naar voortgezet speciaal onderwijs.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede plek te kunnen bieden, zijn reguliere en speciale scholen gaan samenwerken. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. IVO-Deurne behoort tot het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (www.swv-peelland.nl).

Wat als er meer ondersteuning nodig is, dan er voorhanden is?
De aanmeldprocedure in het kort: alle leerlingen van de basisscholen worden aangemeld bij een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De ouders hebben hierbij vanzelfsprekend keuzevrijheid. Na de aanmelding bij IVO-Deurne wordt het dossier bekeken dat is opgesteld door de basisschool van de leerling. In de meeste gevallen wordt de leerling gewoon geplaatst in een van onze eerste klassen. Soms heeft een leerling op grond van een gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornis  extra ondersteuning nodig. Dit blijkt doorgaans uit het dossier, zoals bijvoorbeeld bij een ‘oude’ LGF-indicatie. Wij bekijken dan of die extra ondersteuning binnen school beschikbaar of te organiseren is. Als die ondersteuning binnen de mogelijkheden valt, wordt de leerling gewoon geplaatst. Gaat de noodzakelijke ondersteuning de mogelijkheden van IVO-Deurne te boven, dan wordt het dossier voorgelegd aan een commissie van het samenwerkingsverband . Zo’n advies kan o.a. betekenen dat de leerling wordt doorverwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het kan ook betekenen dat IVO-Deurne de leerling toch zelf kan plaatsen met of zonder aanvullende middelen (basisondersteuning) . Tijdens de procedure wordt met de ouders overlegd wat de opties en de wensen zijn.
 
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op elke wijze de school vorm heeft gegeven aan de inhoud en organisatie van de hulp die geboden kan worden aan leerlingen. Voor elke deelschool is er een apart ondersteuningsprofiel opgesteld. Klik hier voor het plan van Alfrinkcollege, Hub van Doornecollege, De Sprong, Peellandcollege.

Klik hier voor het regionale ondersteuningsplan.

Klik hier voor de samenvatting van het regionale plan.

Voor meer informatie over passend onderwijs: http://www.passendonderwijs.nl/