Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Kwaliteitsbeleid - Kadernotitie

Kadernotitie

In de kadernotitie ‘Kwaliteitsbeleid binnen Instelling IVO-Deurne’ wordt aangegeven hoe IVO-Deurne planmatig tot kwaliteitsverbetering komt. In deze notitie is beschreven op welk niveau de processen in de gebieden van het EFQM-model(European Foundation for Quality Management)  plaatsvinden, wat en hoe er gemeten wordt en op welke wijze verbeteringen in gang worden gezet.  Het EFQM-model kent verschillende niveaus van kwaliteitsontwikkeling. “We streven naar het niveau van de ketengerichte aanpak, niveau vier in het model. We willen groeien naar een organisatie waarbij we structureel kennis hebben van en sturen op de tevredenheid van overheid, raad van bestuur, medewerkers, ouders, leerlingen, primair onderwijs en vervolgonderwijs. We willen naast de tevredenheid in alle domeinen van het EFQM-model steeds beter meten hoe de kwaliteit verbetert in processen en resultaten door middel van zelfevaluaties op alle niveaus, met behulp van visitaties, audits en externe, reeds bestaande kwaliteitsonderzoeken. De indicatoren van vensters voor verantwoording bieden een goed kader.”