Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Visie

Visie

In de hoofdlijnennotitie ligt de visie op onderwijs verwoord. Deze is voor 10 jaar vastgesteld. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Wij willen leerlingen goed voorbereiden op het vervolgonderwijs door  het aanbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden.  We willen dit bereiken door:

-  Het zelfregulerend vermogen van leerlingen te vergroten
-  Leerlingen te leren om kritisch te denken ten aanzien van school en samenleving
-  Leerlingen uit te dagen om binnen en buiten de lessen hun creativiteit te ontwikkelen
-  Leerlingen op te leiden tot sociaal vaardige burgers
-  De leefwereld van leerlingen te verruimen door programma’s gericht op internationalisering aan te bieden. 

Elke deelschool heeft  een ontwikkelingsplan voor 4 jaar opgesteld. Iedere kerngroep werkt de daarin geformuleerde doelen uit in een activiteitenplan voor het komende schooljaar. De concrete plannen van deze activiteitenplannen worden ieder jaar opnieuw bijgesteld.

Elk kerngroep draagt zorg voor onderwijs, leerlingbegeleiding en buitenlesactiviteiten. Binnen de algemeen gedragen kaders van het schoolbeleid, heeft de kerngroep de taak onderwijskundige visie te ontwikkelen, om daarmee aan specifieke behoeften van leerlingen in de eigen afdeling tegemoet te komen. In deze teams worden ook afspraken gemaakt over een duidelijk pedagogische en didactische aanpak. Voor ouders en leerlingen is de mentor de persoon tot wie men zich in eerste instantie richt.